Trắc nghiệm Unit 10 Tiếng Anh lớp 6 - Food and Drink

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Unit 10 Tiếng Anh lớp 6 Phần B do học247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Tìm lỗi sai

  Câu 1:

  • A. Would
  • B. go
  • C. movie
  • D. with
 • Câu 2:

  • A. don't
  • B. like
  • C. vegetables
  • D. fish
 • Câu 3:

  • A. like
  • B. orange
  • C. and
  • D. noodles
 • Câu 4:

  • A. What
  • B. there
  • C. for
  • D. drink
 • Câu 5:

  • A. We
  • B. rice
  • C. and
  • D. in

Được đề xuất cho bạn