ON
YOMEDIA

Hỏi đáp Unit 9 Tiếng Anh lớp 6 - Grammar - Ngữ pháp

YOMEDIA

Danh sách hỏi đáp (86 câu):

 • Minh Tuyen Cách đây 1 tháng

  ...her lips full or thin?

  a. Are

  b. Is

  c. Do

  d. Does

  06/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Tuấn Tú Cách đây 1 tháng

  Does (A) he brush (B) his teeth and takes (C) a shower every morning (D)? 

  05/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bo bo Cách đây 1 tháng

  We go (A) to (B) school (C) every mornings (D).

  05/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Vũ Khúc Cách đây 2 tháng

  Where is Lan? She .... in front of the television.

  a. sit

  b. sits

  c. is siting

  d. is sitting

  05/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • A La Cách đây 2 tháng

  ....color are his eyes?

  a. What

  b. How

  c. When

  d. Where

  05/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Van Tho Cách đây 1 tháng

  Look! The teacher .... .

  a. come

  b. comes

  c. coming

  d. is coming

  05/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thanh Trà Cách đây 1 tháng

  ....does she do? She is a gymnast.

  a. What

  b. How

  c. Who

  d. Which

  05/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Dong Tran Cách đây 2 tháng

  football/ is / what/ favorite/your/ team.

  29/04/2021 |    4 Trả lời

  Theo dõi (0)
  4
  10 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ng Ngọc Gia Linhh Cách đây 3 tháng
  1 hình

  06/03/2021 |    0 Trả lời

  Theo dõi (1)
  0
  2 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Minh Cách đây 5 tháng

  đặt câu hỏi với từ gạch chân

  I am waiting for my friends

  14/01/2021 |    8 Trả lời

  Theo dõi (0)
  8
  2 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • linhngoc Cách đây 12 tháng
  1 hình

  03/07/2020 |    0 Trả lời

  Theo dõi (1)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • ^_^ phương thy Cách đây 1 năm
  idea reason feature teacher

  02/06/2020 |    5 Trả lời

  Theo dõi (0)
  5
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Huy Tâm Cách đây 1 năm

  How(A) many books(B) do(C) he have(D)?

  27/05/2020 |    5 Trả lời

  Theo dõi (0)
  5
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trung Phung Cách đây 1 năm

  She(A) washes(B) her(C) long(D) hair now.

  28/05/2020 |    5 Trả lời

  Theo dõi (0)
  5
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phạm Phú Lộc Nữ Cách đây 1 năm

  He is ...... between his sister and his brother.

  A. sit B. sits C. siting D. sitting

   

  27/05/2020 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thuy Kim Cách đây 1 năm

  ...... color are her eyes?

  A. Who B. What C. How D. Where

  28/05/2020 |    5 Trả lời

  Theo dõi (0)
  5
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyen Ngoc Cách đây 1 năm

  …... her lips full or thin?

  A. Are B. Is C. Do D. Does

  27/05/2020 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tiêu Bạch Dương Cách đây 1 năm
  1 hình

  03/05/2020 |    2 Trả lời

  Theo dõi (2)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Haruna Cách đây 1 năm
  Giúp mình với. Cho mình hỏi có phải là đáp án C ko ạ. Mong mọi người giúp đỡ ạ

  22/04/2020 |    0 Trả lời

  Theo dõi (1)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thanh hằng Cách đây 3 năm

  1. cho đạng đúng của từ trong ngoặc

  1.I always go ...........................in the summer ( swim)

  2. there are a lot of...............................momtains in VV(beauty)

  12/10/2018 |    16 Trả lời

  Theo dõi (0)
  16
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Rừng Cách đây 3 năm

  1 Điền giới từ vào chỗ trống

  you can 't see or house .................here house it is ....................the church.when you walk up prince street,it is........................the left ,next.....................the black cat coffe.

  my room is upstairs................the right.i have a desk.................front......................the window.and i like looking out because our house is......................the park.my desk is.......................the bed.......................the wardrobe

  2 make sentences using the words and phrases given

  1 mai/best friend/school.

  2 she /love/read/write/short stories.

  3 we/often/homwork/together/and/she/help/me/lot.

  4 she/know/lot/history/and/we/chat/is/hours.

  5 tomorrow/we/watch/new fiml /disney channel / together.

  25/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tay Thu Cách đây 2 năm

  write a,an or the

  i've got..........cat and ........dog,..........cat's name is Lucky and dog's name is bouncer

  11/01/2019 |    7 Trả lời

  Theo dõi (0)
  7
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cam Ngan Cách đây 2 năm

  Tìm chỗ sai và sửa lại cho đúng

  1 . My family traveling to Ho Chi Minh city by a bus at present

  2 . Most people doesn' t go to work

  3 . Our classroom í in the two floor .

  4 . His sister often goes to school with an orange small bag

  5 . Mai always helps her mother in the housework .

  6 . A lot of my friends play soccer , but not much of them play tennis .

  Sửa xong các bạn cho mk biết tại sao lại sửa như vậy nha

  VD : Do you have some new books ? ( some => any vì " some " dùng trong câu khẳng định , lời mời / " any " dùng trong câu phủ định và nghi vấn )

  Giúp mk nha

  11/01/2019 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hong Van Cách đây 2 năm

  Fill in the blank with a suitable word below.

  a few some any much many a lot of

  1. Would you like ................. coffee?

  2. How .............. English books does she have?

  3. Are there ............... girls in your class?

  4. How ................. does the watch cost?

  5. They have .................... question for you.

  6. I have only .................... new friends because I am a newcomer

  24/01/2019 |    5 Trả lời

  Theo dõi (0)
  5
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Nguyễn Cách đây 2 năm

  1. Mỗi câu có 1 lỗi sai. Em hãy tìm và sửa chúng.

  1. Go straignt ahead into the traffic lights and turn left.

  2. What's the weather like yesterday?

  3. Does he plays football?

  4. How long is Nam? - HYe is one hundred and forty- five centimeters.

  5. We usually listen music in the morning.

  6. Let's play cards.

  2. Đọc đoạn văn và điền T nếu thông tin là đúng.

  My name is Phong. I like to play football very much andI want to be a footballer. I watch all the football matches on T.V . This is my friend. Her name is Lan. She wants to be a singer because she likes to sing. She wants to be a famous person.

  1. Phong likes to play football.

  2. Phong wants to be a footballer.

  3. Phong always watches games on T.V.

  4. Lan wants to be a singer.

  29/08/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1