Trắc nghiệm Unit 3 Tiếng Anh lớp 11 phần Language Focus - A party

Mời các em tham gia thực hành câu hỏi trắc nghiệm Language Focus Unit 3 chương trình tiếng Anh lớp 11 nhằm củng cố kiến thức lý thuyết vừa học.

Câu hỏi trắc nghiệm (8 câu):

 • Choose the word or phrase - a, b, c, or d - that best fits the blank space in each sentence

  Câu 1:

  • A. for invite
  • B. inviting
  • C. to invite
  • D. for inviting
 • Câu 2:

  • A. to take
  • B. taking
  • C. to be taken
  • D. being taken
 • Câu 3:

  • A. being repaired
  • B. be repaired
  • C. to repair
  • D. repairing
 • Câu 4:

  • A. admitting
  • B. being admitted
  • C. to admit
  • D. to be admitted
 • Câu 5:

  • A. asking
  • B. to ask
  • C. to be asked
  • D. being asked
 • Choose the underlined word or phrase - A, B, C or D - that needs correcting.

  Câu 6:

  • A. Approximately
  • B. of all
  • C. their
  • D. to attend
 • Câu 7:

  • A. make
  • B. be happy
  • C. the rest
  • D. life
 • Câu 8:

  • A. Conservation
  • B. for preserving
  • C. keeping
  • D. endangered

Được đề xuất cho bạn


cached getListQuestionByTestID