ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 16 Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 

 

YOMEDIA
1=>1