Trắc nghiệm Lịch sử 6 Bài 19 Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (giữa thế kỉ I - giữa thế kỉ VI)

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):