Thời gian hoàn thành một sản phẩm A là biến ngẫu nhiên

bởi Trịnh Hạo Thiên 03/09/2019

Thời gian hoàn thành một sản phẩm A là biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn với trung bình là
30 phút và độ lệch chuẩn là 5 phút.Thời gian hoàn thành một sản phẩm B là biến ngẫu nhiên
phân phối chuẩn với trung bình là 29 phút và độ lệch chuẩn là 4 phút.
a)Tính xác suất để thời gian hoàn thành một sản phẩm A ít hơn 25 phút.
b)Tính tỷ lệ số sản phẩm B có thời gian hoàn thành nhiều hơn 25 phút.
c) Quan sát việc sản suất ít nhất bao nhiêu sản phẩm B để xác suất có ít nhất 1 sản phẩm có
thời gian hoàn thành ít hơn 25 phút bằng 0,95.

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Trịnh Hạo Thiên

  Có hai hộp sản phẩm. Hộp 1 có 10 sản phẩm loại 1 và 2 sản phẩm loại 2. Hộp 2 có 8 sản
  phẩm loại 1 và 4 sản phẩm loại 2. Người ta lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp 1 sản phẩm. Gọi X là
  số sản phẩm loại 1được lấy ra.
  a)Tìm qui luật phân phối xác suất của X.
  b)Trung bình có bao nhiêu sản phẩm loại 1 được lấy ra.
  c)Từ hai hộp sản phẩm trên giả sử lấy được 1 sản phẩm loại 1 và 1 sản phẩm loại 2. Tính xác
  suất để sản phẩm loại 1 là của hộp 2.