Viết chương trình tính tổng S=1+1/2+1/3+......+1/n

bởi Anh Nguyễn 07/11/2018

viết chương trình tính tổng S=1+1/2+1/3+......+1/n (Sử dụng lênh lặp while...do)

Câu trả lời (1)

 • CT đây nhé!:

  program tinhtong;

  uses crt;

  var i, n : integer; S : real;

  begin

  clrscr;

  writeln('Nhap so thu n: '); readln(n);

  S:=0; i:=1;

  while i<=n do begin

  S:=S+1/i; i:=i+1;

  end;

  writeln('Tong la: ',S:2:3);

  readln

  end.

  bởi Hương Mai 07/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan