ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Viết chương trình tính tổng N số tự nhiên đầu tiên?

1/ Viết chương trình nhập vào 2 cạnh của một hình chữ nhật.In ra màn hình diện tích và chu vi của nó.

2/ Viết chương trình nhập vào bán kính của hình tròn.In ra màn hình diện tích và chu vi của nó.

3/Viết chương trình tính tổng N số tự nhiên đầu tiên?

4/Viết chương trình tính N! (Với N!= 1*2*3*...*n)

5/ Viết chương trình nhập vào hai số a,b. Kiểm tra tổng của chúng là có phải là số dương và chia hết cho 3 hay không?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 
 
 
 • 1/

  Program HCN;

  Uses crt;

  Var a,b,cv,dt:integer;

  BEGIN

  Clrscr;

  Write(‘Hay nhap chieu dai: ‘); Readln(a);

  Write(‘Hay nhap chieu rong: ‘); readln(b);

  Cv:=(a+b)*2;

  Writeln(‘Chu vi hinh chu nhat la: ‘,cv);

  Dt:=a*b;

  Writeln(‘Dien tich hinh chu nhat la: ‘,dt);

  Readln;

  end.

  2/

  Program Hinh_tron;

  Uses crt;

  Var r:integer;

  Cv,dt:real;

  Const pi=3.14;

  BEGIN

  Clrscr;

  Write(‘Hay nhap ban kinh: ‘); Readln(r);

  Cv:=2*r*pi;

  Writeln(‘Chu vi hinh chu nhat la: ‘,cv:5:2);

  Dt:=sqr(r)*pi;

  Writeln(‘Dien tich hinh chu nhat la: ‘,dt:5:2);

  Readln;

  end.

  3/

  Program tong;

  Uses crt;

  Var n,s, i:integer;

  BEGIN

  Clrscr;

  Write(‘Hay nhap n: ‘); Readln(n);

  S:=0;

  For i:= 1 tong do

  S:= S+i;

  Writeln(‘Tong la: ‘,s);

  Readln;

  end.

  4/

  Program tich;

  Uses crt;

  Var n,i:integer;

  S:longint;

  BEGIN

  Clrscr;

  Write(‘Hay nhap n: ‘); Readln(n);

  S:=1;

  For i:= 1 to n do

  S:= S*i;

  Writeln(‘Tich la: ‘,s);

  Readln;

  END.

  5/

  Program kt_tong;

  Uses crt;

  Var a,b:integer;

  S:longint;

  BEGIN

  Clrscr;

  Write(‘Hay nhap a: ‘); Readln(a);

  Write(‘Hay nhap b: ‘); Readln(b);

  s:=a+b;

  If (s>0) and (s mod 3 = 0) then

  Writeln(‘Tong s la so duong chia het cho 3’)

  Else

  Writeln(‘Tong s khong phai la so duong chia het cho 3');

  Readln;

  END.

    bởi Nguyễn Nhân 29/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)