YOMEDIA

Viết chương trình pascal hoán đổi giá trị của 2 biến x và y theo thứ tự không giảm?

viết chương trình pascal :

- So sánh 2 số nhập từ bàn phím

-Tìm số nhỏ nhất trong 4 số nhập từ bàn phím

-hoán đổi giá trị của 2 biến x, y theo thứ tự không giảm

-in ra kết quả sắp xếp 3 số nhập từ bàn phím theo thứ tự không tăng

 

Theo dõi Vi phạm
ADMICRO

Trả lời (1)

 
 
 • program ctdt;
  uses crt;
  type mang=array[1..10]of integer;
  var a,b,min,x,y,i,j,tam:integer;
  t,t1:mang;
  (*------------------------*)
  BEGIN
  clrscr;
  (*cau a*)
  write('nhap 2 so:');readln(a,b);
  if a>b then writeln(a,' lon hon ',b);
  if a=b then writeln(a,' bang ',b);
  if a<b then writeln(a,' nho thua ,b);
  (*cau b*)
  for i:=1 to 4 do {dua 4 so vao 1 mang}
  begin
  write(so thu ',i,' :');readln(t[i]);
  end;
  min:=t[1];
  for i:=2 to 4 do
  if t[i]<min then min:=t[i];
  writeln('so nho nhat trong bon so:',min);
  (*cau c*)
  write('nhap hai so x,y:');readln(x,y);
  if x>y then
  begin
  tam:=x;
  x:=y;
  y:=tam;
  end;
  (*cau d*)
  for i:=1 to 3 do {dua 3 so vao mot mang}
  begin
  write(' so thu ',i,': ');readln(t1[i]);
  end;

  for i:=1 to 3-1 do
  for j:=i+1 to 3 do
  if t1[j]>t1[i] then
  begin
  tam:=t1[j];
  t1[j]:=t1[i];
  t1[i]:=tam;
  end;
  for i:=1 to 3 do
  write(t1[i]);

  readln;
  end.

  bai nay con vai loi sai nho

  ban nen chay tung cau mot va khoa cac cau con lai bang lenh {...}

    bởi Hằng Thu 02/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA