Viết chương trình nhập n số nguyên từ bàn phím và tính tổng các số dương?

bởi hà trang 08/11/2018

viết chương trình nhập n số nguyên từ bàn phím và tính tổng các số dương. càn gấp ak

Câu trả lời (1)

 • uses crt;

  var a:array[1..100] of integer;

  n,i,s:integer;

  begin

  clrscr;

  write('nhap n:');readln(n);

  for i:=1 to n do

  begin

  write('a[',i,']=');readln(a[i]);

  end;

  s:=0;

  for i:=1 to n do

  if a[i]>0 then s:=s+a[i];

  write('tong cac so duong la:',s);

  readln;

  end.banh

  bởi vo thi xy xoa 08/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan