YOMEDIA

Viết chương trình in lịch lên màn hình trong pascal?

viết chương trình in lịch lên màn hình trong pascal

Theo dõi Vi phạm
ADMICRO

Trả lời (2)

 
 
 • (* Date & Time: 13/01/13 01:37am
  Author: NV Nhan *)
  Program doingay_calender;
  Uses Crt; {Unit}
  Type
  kq=string[25];
  Var
  cont: char; {Variable to repeat program}
  d, m, y, j, k: integer;
  Function doithu(d, m, y: integer):kq; {Ham nay tra ve thu cua ngay can xem}
  Const
  ngaythang: array[0..11] of integer = (31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31);
  Var tong, i: integer;
  Begin
  tong := (y-1)*365 + (y-1) div 4;
  If (y mod 4) = 0 then ngaythang[1]:=29; {Nam nhuan}
  For i:=0 to m-2 do tong := tong + ngaythang[i];
  tong := tong+d; {tong so ngay tu 01/01/01 den dd/mm/yyyy}
  Case (tong mod 7) of
  0: doithu:='Thu Bay';
  1: doithu:='Chu Nhat';
  2: doithu:='Thu Hai';
  3: doithu:='Thu Ba';
  4: doithu:='Thu Tu';
  5: doithu:='Thu Nam';
  6: doithu:='Thu Sau';
  End; {End case}
  End; {End function}
  Function doingayi(d, m, y:integer):integer; {Ham nay tra ve 1 so: neu la t2 thi tra ve 0, t3 thi tra ve 1...}
  Const
  ngaythang: array[0..11] of integer = (31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31);
  Var tong, i: integer;
  Begin
  tong := (y-1)*365 + (y-1) div 4;
  If (y mod 4) = 0 then ngaythang[1]:=29; {Nam nhuan}
  For i:=0 to m-2 do tong := tong + ngaythang[i];
  tong := tong+d; {tong so ngay tu 01/01/01 den dd/mm/yyyy}
  Case (tong mod 7) of
  2: doingayi:=0; {Monday}
  3: doingayi:=1;
  4: doingayi:=2;
  5: doingayi:=3;
  6: doingayi:=4;
  0: doingayi:=5;
  1: doingayi:=6; {Sunday}
  End; {End case}
  End; {End function}
  Function max_day(m, y:integer):integer; {Number day of a month in year}
  Begin
  Case m of
  1, 3, 5, 7, 8, 10, 12: max_day:=31;
  4, 6, 9, 11: max_day:=30;
  2: If y mod 4 = 0 then max_day:=29 else max_day:=28;
  End; {End case}
  End; {End function}
  {Main program}
  Begin
  Repeat {To repeat application until viewer press 'k'}
  Clrscr; {Clear screen}
  {Main code}
  gotoxy((80-length('Nhap ngay muon xem: ')) div 2, 3); {Center align}
  textcolor(white); {Text color}
  write('Nhap ngay muon xem: '); read(d, m, y);
  If (y<=0) or (m>12) or (m<1) or (d<1) or (d>31) or (((m=4) or (m=6) or (m=9) or (m=11)) and (d=31)) or (((y mod 4)<>0) and (m=2) and (d>28)) or ((m=2) and (d>29)) then {Dong dieu kien ghep kiem tra dung dinh dang ngay}
  Begin
  gotoxy((80-length('Nhap lai ngay thang nam!')) div 2, 5); {Center Align}
  textcolor(3); {Color: aqua}
  writeln('Nhap lai ngay thang nam!');
  delay(1000);
  cont:='c';
  End else {When date, month, year are true}
  Begin
  gotoxy((80-length('Ngay 00/00/0000 la thu xxx ')) div 2, 5); {Center Align}
  textcolor(2); {color: Green}
  write('Ngay ');
  If d<10 then write('0', d) else write(d); write('/');
  If m<10 then write('0', m) else write(m); write('/');
  write(y, ' la '); {Write Ngay xx/xx/xxx la thu xxx}
  textcolor(red); {Color: Red}
  write(doithu(d, m, y)); {In ra thu can xem}
  textcolor(7); {Color: Gray}
  writeln('.');
  gotoxy((80-length('-----')) div 2, 6);
  write('-----');
  gotoxy((80-length('Lich thang xx nam xxxx')) div 2, 7); {Center Align}
  writeln('Lich thang ', m, ' nam ', y);
  writeln;
  gotoxy(28, 9);
  textcolor(yellow);
  writeln(' 2 3 4 5 6 7 CN'); {Print month's calender}
  gotoxy(28, 11);
  For j:=0 to doingayi(1, m, y)-1 do write(' ');
  For k:=1 to max_day(m, y) do
  Begin
  If k=d then
  Begin
  textcolor(red);
  write(k:3);
  End else
  Begin
  textcolor(white);
  write(k:3);
  End;
  If doingayi(k, m, y)=6 then
  Begin
  writeln; writeln; write(' ');
  End;
  End;
  writeln; writeln; {End program and play again?}
  write('Muon tiep tuc nua khong? c/k '); cont:=readkey;
  End;
  Until cont='k'; {End repeat}
  End. {End Code}

  Cái này mình tham khảo trên mạng nha, ko phải của mình làm!

    bởi lâm trọng nhân 08/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • vãi cả dài

  cái "vãi" ko pải là nói tục nha bn

  chỉ là thuật ngữ chat thui

  ko report

  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA