AMBIENT

Nhập vào số nguyên dương a viết chương trình kiểm tra xem a là số chẵn hay số lẻ?

bởi Hong Van 02/11/2018

Nhập vào số nguyên dương a, kiểm tra xem a là số chẵn hay số lẻ.

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • program kiem_tra_so;

  uses crt;

  var a,k : integer;

  begin clrscr;

  write(' Nhap so a = '); readln(a);

  write(' Nhap so k = '); readln(k);

  If a = 2 * k then writeln(' a la so chan')

  else writeln(' a la so le ');

  readln;

  end.

  bởi Nguyễn tùng chi 02/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>