ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Hãy dùng từ gợi ý để viết lại câu: It/ easy/find/look/either/author/ tittle

1, Hãy dùng từ gợi ý để viết lại câu

1, It/ easy/find/look/either/author/ tittle

=>

2, Those/ book/ back/ library/be/Vietnamese

=>

3, Your father/ watch/ TV/ sitting room/ the moment

=>

4,Our library/ one/ the large/ libraries/ the city

=>

5,Magazines/ newspapers/ be/ the rack/ corner/ the left

=>

6,Let's go/ cafeteria/ and/ get/ cold/ drink

=>

7, Lan/ be/ music/ room/ now/ and/ learn/ play/ guitar

=>

8,How often/ sister/ practice/ piano/ Young Club

=>

9, Tom/ spend/ most/ time/ lie/ couch/ front/ TV

=>

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • 1, Hãy dùng từ gợi ý để viết lại câu

  1, It/ easy/find/look/either/author/ tittle

  => IT IS EASY TO FIND A LOOK EITHER WITH THE AUTHOR THE TITTLE.

  2, Those/ book/ back/ library/be/Vietnamese

  => THOSE BOOK AT THE BACK OF THE LIBRARY ARE IN VIETNAMESE.

  3, Your father/ watch/ TV/ sitting room/ the moment?

  => IS YOUR FATHER WATCHING TV IN THE SITTING ROOM AT THE MOMENT?

  4,Our library/ one/ the large/ libraries/ the city

  => OUR LIBRARY IS ONE OF THE LARGEST LIBRARIES IN THE CITY.

  5,Magazines/ newspapers/ be/ the rack/ corner/ the left

  => MAGAZINES AND NEWSPAPERS ARE ON THE RACK IN THE CORNER ON THE LEFT.

  6,Let's go/ cafeteria/ and/ get/ cold/ drink

  => LET'S GO TO THE CAFETERIA AND GET SOME COLD DRINK.

  7, Lan/ be/ music/ room/ now/ and/ learn/ play/ guitar

  => LAN IS IN MUSIC ROOM NOW AND LEARNING TO PLAY THE GUITAR.

  8,How often/ sister/ practice/ piano/ Young Club

  => HOW OFTEN DOES YOUR SISTER PRACTICE THE PIANO IN THE YOUNG CLUB?

  9, Tom/ spend/ most/ time/ lie/ couch/ front/ TV

  => TOM SPENDS MOST OF HIS TIME LYING ON THE COUCH IN FRONT OF THE TV.

    bởi Minh Dung Ngọc 09/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 • They have been discussing the issue in Parliament(under discussion)

  ......................................................................................................

  They had been observing the criminal for the past two weeks(under observation)

  ............................................................................................................

  They have been using this plane for over 25 years now(in use)

  .........................................................................................

  They have been developing the Cyborg D423 robot for over ten years(in development)

  .............................................................................................

  Các bạn làm ơn giúp mình với ,mai mình phải nộp r

  09/06/2021 |   0 Trả lời

 • Dave sent Jill a really nice letter

  ...........................................

  I threw Colin the ball

  ...............................

  The waiter offered us a menu

  ...................................

  The hotel provides its guest with satellite television

  .................................

  My grandma taught me this song

  ..............................

   

  Các bạn làm ơn giúp mình với ,mai mình phải nộp rồi 

  09/06/2021 |   0 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1