ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Đâu không phải lý do để xóa nạn mù chữ được coi là nhiệm vụ hàng đầu trong việc xây dựng nền văn hóa mới của Liên Xô?

A. ¾ dân số Nga mù chữ  

B. Trình độ dân trí là tiêu chí để đánh giá trình độ phát triển của một quốc gia  

C. Cần có những người có trình độ cao phục vụ cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước  

D. Giáo dục được coi là mặt trận chống lại nền văn hóa tư sản

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Xóa nạn mù chữ được coi là nhiệm vụ hàng đầu trong việc xây dựng một nền văn hóa mới ở Liên Xô, vì:

  - Tình trạng mù chữ ở nước Nga rất phổ biến: trước cách mạng, 3/4 dân số Nga mù chữ. Muốn thay đổi tình trạng lạc hậu, chậm phát triển thì người dân phải biết đọc, biết viết để phục vụ cho công cuộc xây dựng đất nước

  - Trình độ dân trí là tiêu chí để đánh giá trình độ phát triển của một quốc gia

  Đáp án cần chọn là: D

    bởi Mai Bảo Khánh 07/05/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 • Câu 1: Thực dân Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam trong khoảng thời gian nào?

  A. 1897 - 1918.

  B. 1896 – 1918.

  C. 1897 – 1914.

  D. 1896 - 1914.

  Câu 2: Người khởi xướng và tổ chức thực hiện chuong trình khai thác thuộc địa lần

  Có chức thực hiện chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam là ai?

  A. An-be Xa-rô.

  B. Pôn Đu-me.

  C. Bre-vi-e.

  D. Rơ - ve

  Câu 3: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam, thực dân Pháp tập trung vào

  A. khai mỏ.

  B. nông nghiệp.

  C. công nghiệp nặng.

  D. dệt may.

  Câu 4: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam, thực dân Pháp không thực ngon"

  A. Tiến hành chia để trị và hợp để trị.

  B. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng.

  C. Chú trọng khai thác mỏ than,

  D. Phát triển các ngành công nghiệp chế biến.

  Câu 5: Đối tượng bóc lột chủ yếu của thực dân Pháp trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam là

  A. công nhân.

  B, nông dân.

  C. địa chủ.

  D. tư sản.

  Câu 6: Chức vụ đứng đầu hệ thống cai trị của thực dân Pháp ở Đông Dương là

  A. Toàn quyền.

  B, Khâm sứ.

  C. Công sứ.

  D. Cao ủy.

  Câu 7: Trong Liên bang Đông Dương của thực dân Pháp ở đầu thế kỉ XX, Nam Kì theo chế độ

  A. bảo hộ.

  B. nửa bảo hộ.

  C. thuộc địa.

  D. giám hộ.

  Câu 8: Đầu thế kỉ XX, Liên bang Đông Dương bao gồm

  A. Bắc Kì, Trung Kì, Nam Ki, Lào, Miến Điện.

  B. Bắc Ki, Trung Kì, Nam Ki, Lào, Mã Lai.

  C. Bắc Ki, Trung Ki, Nam Kì, Lào, Mi-an-ma.

  D. Bắc Kì, Trung Kì, Nam Kì, Lào, Cao Miên.

  Câu 9: Những giai tầng mới xuất hiện ở Việt Nam do tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất là

  A. địa chủ, tự sản, tiểu tư sản.

  B, nông dân, công nhân, tư sản.

  C. công nhân, tự sản, tiểu tư sản.

  D. công nhân, tư sản, địa chủ.

  Câu 10: Đặc điểm: là các nhà thầu khoán, đại lí, xí nghiệp ... bị các nhà tư bản Pháp chèn ép” là của lực lượng xã hội mới nào ở Việt Nam đầu thế kỉ XX?

  A. Tầng lớp tư sản.

  B. Giai cấp công nhân.

  C. Tầng lớp tiểu tư sản

  D. Giai cấp nông dân

  Câu 11: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam, thực dân Pháp không đầu tư vào

  A. khai mỏ

  B. nông nghiệp.

  C. công nghiệp nặng.

  D. dệt may..

  Câu 12: Đối tượng được hưởng lợi nhiều nhất từ cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam là

  A. công nhân.

  B. nông dân

  C. địa chủ.

  D. tự sản.

  Câu 13: Trong Liên bang Đông Dương của thực dân Pháp ở đâu thế kỉ XX, Bắc Kì theo chế độ

  A. bảo hộ.

  B. nửa bảo hộ.

  C. thuộc địa.

  D. giám hộ.

  Câu 14: Trong Liên bang Đông Dương của thực dân Pháp ở đâu thế kỉ XX, Trung Kì theo chế độ

  A. bảo hộ.

  B. nửa bảo hộ.

  C. thuộc địa.

  D. giám hộ.

  Câu 15: Giai cấp mới xuất hiện ở Việt Nam do tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thuc dân Pháp là

  A. nông dân.

  B. tư sản.

  C. tiểu tư sản.

  D. công nhân.

  Câu 16: Đặc điểm sau: “... số lượng ngày càng đông thêm. Một bộ phận câu kết với đế quốc để áp 5, lột nhân dân” gắn liền với lực lượng xã hội nào ở Việt Nam đầu thế kỉ XX?

  A. Nông dân.

  B. Công nhân.

  C. Tiểu tư sản.

  D. Địa chủ.

  Câu 17: Đặc điểm sau: “ở lại nông thôn hay ra thành thị thì cuộc sống của họ đều lâm vào cảnh nghèo khổ, không lỗi thoát” gắn  liền với lực lượng xã hội nào ở Việt Nam đầu thế kỉ XX?

  A. Nông dân.

  B. Công nhân.

  C. Tiểu tự sản.

  D. Địa chỉ

  Câu 18: Đặc điểm sau: “... gồm nhiều lực lượng, gồm các chủ xưởng nhó, cơ sở buôn bán nhỏ, viên chức các thập” gắn liền với lực lượng xã hội nào ở Việt Nam đầu thế kỉ XX?

  A. Nông dân.

  B. Công nhân.

  C. Tiểu tư sản.

  D. Địa chủ.

  Câu 19: Đặc điểm sau: “xuất thân từ nông dân, tìm đến các nhà máy, hầm mỏ,...xin làm công ăn lương” gắn. liền với lực lượng xã hội nào ở Việt Nam đầu thế kỉ XX?

  A. Tư sản.

  B. Công nhân.

  C. Tiểu tư sản.

  D. Địa chủ.

  Câu 20: Thực dân Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam khi

  A. đã hoàn thành xong việc xâm lược Việt Nam.

  B. đang tiến hành xâm lược Việt Nam.

  C. đang tiến hành đàn áp phong trào Cần vương.

  D. đã hoàn thành xong việc đàn áp khởi nghĩa Yên Thế.

  Câu 21. Nội dung nào không phản ánh đúng những chính sách kinh tế được thực dân Pháp thực hiện trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam (1897 – 1914)?

  A. Nghiêm cấm hàng hóa nước khác nhập vào Việt Nam.

  B. Cướp đoạt ruộng đất để lập đồn điền.

  C. Mở mang hệ thống giao thông vận tải, cơ sở hạ tầng.

  D. Đẩy mạnh khai thác than và kim loại (thiếc, kẽm,...).

  Câu 22. Giai cấp công nhân Việt Nam có nhiều điểm tương đồng với công nhân các nước tư bản phương Tây, ngoại trừ việc

  A. được tổ chức chặt chẽ, có kỉ luật nghiêm minh.

  B. ra đời trước giai cấp tư sản; phải chịu ba tầng áp bức.

  C. có tinh thần đấu tranh cách mạng triệt để.

  D. đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến nhất.

  Câu 23: Giai cấp công nhân Việt Nam có mối quan hệ mật thiết với lực lượng xã hội nào?

  A. Tư sản.

  B. Nông nhân.

  C. Tiểu tư sản.

  D. Địa chủ

  Câu 24: Vừa mới ra đời, giai cấp công nhân Việt Nam đã tiếp thu

  A. học thuyết của chủ nghĩa Mác – Lê-nin.

  B. tư tưởng của Cách mạng tháng Mười Nga (1917).

  C. tư tưởng mới của trào lưu cứu nước ở các nước thuộc địa.

  D. truyền thống yêu nước, ý chí đấu tranh của dân tộc.

  Câu 25: Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, những lực lượng xã hội mới xuất hiện ở Việt Nam bao gồm

  A. công nhân, tư sản và tiểu tư sản thành thị.

  B. tự sản mại bản, địa chủ và tiểu tư sản thành thị.

  C. tự sản dân tộc, nông dân và tiểu tư sản thành thị.

  D. tiểu tư sản thành thị, công nhân và tư sản mại bản.

  Câu 26: Thực dân Pháp bắt đầu tiên hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam khi

  A. hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc tan rã.

  B. thế giới tư bản đang lâm vào khủng hoảng thừa.

  C. cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất đang diễn ra.

  D. nhu cầu về nguồn vốn, nhân công, thị trường cao.

  Câu 27: Những chuyển biến về kinh tế, xã hội ở Việt Nam trong cuộc khai thuộc địa Việt Nam của thực dân Pháp đã

  A. Tạo điều kiện cho sự tiếp nhận khuynh hướng cứu nước mới.

  B. thúc đẩy phong trào công nhân bước đầu chuyển sang tự giác.

  C. làm cho tầng lớp tư sản Việt Nam trở thành một giai cấp.

  D. giúp các sĩ phu phong kiến chuyên bán sáng lập trường tư sản.

  Cây 28: Thực dân Pháp bắt đầu tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam trong bối cảnh như thế nào?

  A. Nền kinh tế các nước tư bản chủ nghĩa ổn định.

  B. Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc bị thu hẹp.

  C. Các nước tư bản châu Âu chịu hậu quả chiến tranh nặng nề.

  D. Pháp đã đàn áp được phong trào Cần vương.

  Câu 29: Một trong những mục đích của thực dân Pháp khi tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam là

  A. bù đắp thiệt hại do Chiến tranh thế giới thứ nhất gây ra.

  B. đầu tư phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng ở Đông Dương.

  C. đầu tư phát triển toàn diện kinh tế các nước Đông Dương,

  D. đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao của tư bản Pháp.

  Câu 30: Điểm khác biệt của giai cấp công nhân Việt Nam so với giai cấp công nhân ở các nước tư bản Âu – Mĩ là

  A. ra đời trước giai cấp tư sản.

  B. ra đời sau giai cấp tiểu tư sản.

  C. ra đời cùng giai cấp tư sản.

  D. ra đời sau giai cấp tư sản.

  Câu 31: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam, thực dân Pháp hạn chế sự phát triển của công nghiệp nặng vì

  A. thị trường Việt Nam nhỏ hẹp không đáp ứng được yêu cầu.

  B. muốn ưu tiên nguồn vốn đầu tư cho công nghiệp nhẹ.

  C. nguồn nhân lực Việt Nam không đáp ứng được yêu cầu.

  D. muốn cột chặt kinh tế Việt Nam vào nền kinh tế Pháp.

  Câu 32: Nội dung nào không phải là chính sách được thực dân Pháp thực hiện trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam?

  A. Đẩy mạnh việc khai thác than và kim loại.

  B. Cướp đoạt ruộng đất để lập đồn điền.

  C. Đánh thuế cao đối với hàng hóa nước ngoài.

  D. Tập trung vốn đầu tư vào công nghiệp nặng.

  Câu 33: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp đã làm tăng thêm mâu thuẫn trong xã hội, nhưng mâu thuẫn hàng đầu vẫn là

  A. giữa tầng lớp tư sản với chế độ phong kiến.

  B. giữa nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp.

  C. giữa nông dân với địa chủ phong kiến.

  D. giữa nông dân với thực dân Pháp và tay sai.

  Câu 34: Trước cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, xã hội Việt Nam có hai giai cấp cơ bản là

  A. công nhân và nông dân.

  B. nông dân và tư sản.

  C, địa chủ và nông dân

  D. công nhân và tư sản

  Câu 35: Thành phần xuất thân của giai cấp công nhân Việt Nam chủ

  A. tầng lớp tư sản.

  B. tầng lớp tiểu tư sản thành thị,

  C.giai cấp nông dân

  D. giai cấp địa chủ.

  Câu 36: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam, để tối đa hóa lợi nhuận, thực dân Pháp đã

  A. duy trì phương thức bóc lột phong kiến.

  B. tăng thuế cũ, đặt thêm nhiều thuế mới.

  C. tập trung đầu tư vào công nghiệp nhe.

  D. Luu tiên phát triển công nghiệp nặng.

  Câu 37: Giai cấp nào ra đời trước cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam và trở thành lực lượng đông đảo của cách mạng?

  A. Nông dân.

  B. Địa chủ.

  C. Công nhân.

  D. Tư sản.

  Câu 38: Giai cấp nào ra đời trước cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam và trở thành đối tượng đấu tranh của cách mạng?

  A. Nông dân.

  B. Địa chủ.

  C. Công nhân.

  D. Tư sản.

  Câu 39: Giai cấp nào là sản phẩm của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất mà thực dân Pháp tiến hành ở Việt Nam và trở thành lực lượng đông đảo của cách mạng?

  A. Nông dân. B. Địa chủ.

  C. Công nhân.D. Tư sản.

  Câu 40: Đầu thế kỉ XX, tư tưởng tiến bộ từ những nước nào đã ảnh hưởng đến Việt Nam?

  A. Các nước khu vực Đông Nam Á.

  B. Nhật Bản và Trung Quốc.

  C. Anh và Pháp.

  D. Ấn Độ và Trung Quốc

   

  30/07/2021 |   0 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1