AMBIENT

Tính khối lượng NaOH 20% và Ba(OH)2 8,55% cần để trung hòa 224g HNO3 4,5M?

bởi khanh nguyen 11/05/2019

Tính khối lượng dung dịch NaOH 20% và Ba(OH)2 8,55% cần để trung hòa 224g dung dịch HNO3 4,5M (D=1,12g/ml).

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Gọi số \(\left(g\right)\text{ }dd\text{ }NaOH\) cần dùng là \(x\left(g\right)\left(0< x< 224\right)\)

  Số \(\left(g\right)\text{ }dd\text{ }Ba\left(OH\right)_2\) cần dùng là \(y\left(g\right)\left(0< y< 224\right)\)

  \(m_{NaOH}=\dfrac{m_{d^2}\cdot C\%}{100}=\dfrac{x\cdot20}{100}=0,2x\left(g\right)\)

  \(m_{Ba\left(OH\right)_2}=\dfrac{m_{d^2}\cdot C\%}{100}=\dfrac{y\cdot8,55}{100}=0,0855y\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow n_{NaOH}=\dfrac{m}{M}=\dfrac{0,2x}{40}=0,005x\left(mol\right)\\ n_{Ba\left(OH\right)_2}=\dfrac{m}{M}=\dfrac{0,0855y}{171}=0,0005y\left(mol\right)\)

  \(V_{d^2\text{ }HNO_3}=\dfrac{m}{D}=\dfrac{224}{1,12}=200\left(ml\right)\\ \Rightarrow n_{HNO_3}=n\cdot V=4,5\cdot0,2=0,9\left(mol\right)\)

  \(pthh:NaOH+HNO_3\rightarrow NaNO_3+H_2O\left(1\right)\\ 0,005x.........0,005x\\ Ba\left(OH\right)_2+2HNO_3\rightarrow Ba\left(NO_3\right)_2+2H_2O\left(2\right)\\ 0,0005y.....0,001y\)

  Ta có hệ pt:

  \(\left\{{}\begin{matrix}0,005x+0,001y=0,9\\x+y=224\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=169\\y=55\end{matrix}\right.\left(T/m\right)\)

  \(\Rightarrow m_{dd\text{ }NaOH}=169\left(g\right)\\ m_{dd\text{ }Ba\left(OH\right)_2}=55\left(g\right)\)

  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>