Tính CM HCl cần dùng biết hòa tan 5,6g Fe cần 100g dung dịch HCl?

bởi Mai Trang 23/04/2019

Hòa tan 5,6g Fe vào 100g đ HCl chưa rõ nồng độ

a. Tính nồng độ đ HCl cần dùng

b. Tính nồng độ đ FeCl2 thu được

Câu trả lời (1)

 • \(n_{Fe}=\dfrac{5,6}{56}=0,1mol\)

  \(PTHH:\: ­\: ­\: ­\: \: ­\: Fe\: ­\: ­\: ­\: \: ­\: +\: ­\: ­\: ­\: \: ­\: 2HCl\: ­\: ­\: ­\: \: ­\: \rightarrow\: ­\: ­\: ­\: \: ­\: FeCl_2\: ­\: ­\: ­\: \: ­\: +\: ­\: ­\: ­\: \: ­\: H_2\uparrow\)

  \(\: ­\: ­\: ­\: \: ­\: \: ­\: ­\: ­\: \: ­\: \: ­\: ­\: ­\: \: ­\: \: ­\: ­\: 0,1mol\: ­\: ­\: ­\: \: ­\: \: ­\: ­\: ­\: \: ­\: 0,2mol\: ­\: ­\: ­\: \: ­\: \: ­\: \: ­\: \: ­\: ­\: ­\: \: ­\: 0,1mol\)

  \(m_{HCl}=0,2.36,5=7,3g\)

  \(C\%_{dd\:HCl}=\dfrac{7,3}{100}.100\%=7,3\%\)

  \(m_{FeCl_2}=0,1.127=12,7g\)

  \(m_{dd\:sau\:phản\:ứng}=5,6+100-0,1.2=105,4g\)

  \(C\%_{dd\:FeCl_2}=\dfrac{12,7}{105,4}.100\%\approx12,05\%\)

  bởi đức trần 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan