AMBIENT

Tính CM H2SO4 tham gia phản ứng biết cho 200ml H2SO4 tác dụng với Al thu được 1,12 lít H2?

bởi Ban Mai 26/04/2019

Tớ đang gấp, mọi người giúp với ạ

Cho kim loại nhôm vào 200ml dd H2SO4. Sau khi phản ứng kết thúc thu được 1,12 lít khí Hidro (đktc) và muối nhôm sunfat.
Tính nồng độ mol/lít dd H2SO4 đã tham gia phản ứng

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • \(V_{dd\left(H_2SO_4\right)}=200\left(ml\right)=0,2\left(l\right)\)

  \(n_{H_2}=\dfrac{V_{H_2}}{22,4}=\dfrac{1,12}{22,4}=0,05\left(mol\right)\)

  \(2Al+3H_2SO_4\underrightarrow{t^o}Al_2\left(SO_4\right)_3+3H_2\)

  mol 2 3 1 3

  mol 0,03 0,05 0,02 0,05

  \(C_{M\left(H_2SO_4\right)}=\dfrac{n}{V_{dd}}=\dfrac{0,05}{0,2}=0,25\left(M\right)\)

  \(V_{dd\left(H_2SO_4\right)}=200\left(ml\right)=0,2\left(l\right)\)

  bởi Nguyễn Thị Cẩm Nhung 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>