Tính CM AgNO3 biết ngâm Cu vào 400ml AgNO3 đến khi phản ứng kết thúc thấy Cu tăng 7,6g?

bởi truc lam 16/04/2019

Câu 1 : Khử hoàn toàn 8g oxit sắt bằng CO . Dẫn toàn bộ lượng khí sinh ra bình đựng nước vôi trong thấy khối lượng tăng m(g) . Chất rắn thu được sau phản ứng khử cho tác dụng với HCl dư thu đk 2,24(l) H2 ( đktc) .

a. Xác định CTHH của oxit.

b. Tìm m .

Câu 2: Ngâm 1 lá Cu trong 400ml đ AgNO3 ( D =1.05g/mol) đến khi khi phản ứng kết thúc thấy Cu tăng 7.6 g

a. Tính nồng độ mol của dd AgNO3 đã dùng.

b. Tính C% các chất sau phản ứng.

Câu trả lời (1)

 • Cu+2AgNO3\(\rightarrow\)Cu(NO3)2+2Ag

  -Gọi số mol Cu là x theo PTHH số mol Ag là 2x

  - Độ tăng khối lượng=108.2x-64x=7,6

  152x=7,6 hay x=0,05mol

  \(n_{AgNO_3}=2n_{Cu}=2.0,05=0,1mol\)

  \(m_{AgNO_3}=0,1.170=17g\)

  \(m_{AgNO_3}=0,1.170=17g\)

  \(m_{ddAgNO_3}=v.D=400.1,05=420g\)

  \(C\%=\dfrac{17.100}{420}\approx4,05\%\)

  mdd=420-7,6=412,4g

  \(n_{Cu\left(NO_3\right)_2}=n_{Cu}=0,05mol\)

  \(m_{Cu\left(NO_3\right)_2}=0,05.188=9,4g\)

  \(C\%=\dfrac{9,4.100}{412,4}\approx2,3\%\)

  bởi Trườngg Giangg 16/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan