AMBIENT

Tính C% dung dịch biết cho 16g Fe2O3 vào H2 thu được 600g HCl 3,65%?

bởi Nguyễn Vũ Khúc 08/05/2019

Khử hòa tan 16g Fe2O3 bằng khí H2

Kim loại thu được cho vào 600g HCl 3,65%.Tìm C% của dd thu được

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Fe2O3 + 3H2 \(\rightarrow\)2Fe + 3H2O (1)

  Fe + 2HCl\(\rightarrow\)FeCl2 + H2 (2)

  nFe2O3=\(\dfrac{16}{160}=0,1\left(mol\right)\)

  mHCl=\(600.\dfrac{3,65}{100}=21,9\left(g\right)\)

  nHCl=\(\dfrac{21,9}{36,5}=0,6\left(mol\right)\)

  Theo PTHH 1 ta có:

  2nFe2O3=nFe=0,2(mol)

  Vì 0,2.2<0,6 nên HCl dư 0,2mol,Fe hết

  Theo PTHH 2 ta có:

  nFe=nFeCl2=0,2(mol)

  mFeCl2=127.0,2=25,4(g)

  mHCl=36,5.0,2=7,3(g)

  C% dd FeCl2=\(\dfrac{25,4}{11,2+600-0,2.2}.100\%=4,1\%\)

  C% dd HCl=\(\dfrac{7,3}{11,2+600-0,2.2}.100\%=1,19\%\)

  bởi Dương Nghiêm 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>