Tìm MxOy biết cho 2,08g MxOy vào 100g HCl 3,65% sau phản ứng thu được dung dịch 0,7866%?

bởi Lê Minh Bảo Bảo 20/05/2019

Câu 7: Cho 2,08 gam MxOy tan hoàn toàn vào 100 gam dung dịch HCl 3,65%. Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch Y có nồng độ axit là 0,7866%. Tìm công thức hóa học của oxit MxOy?

Câu trả lời (1)

 • \(m_{d^2\text{ }sau\text{ }pứ}=m_{M_xO_y}+m_{d^2\text{ }HCl}=2,08+100=102,08\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow m_{HCl\left(dư\right)}=\dfrac{m_{d^2}\cdot C\%}{100}=\dfrac{102,08\cdot0,7866}{100}=0,8\left(g\right)\)

  \(\Sigma m_{HCl}=\dfrac{m_{d^2}\cdot C\%}{100}=\dfrac{3,65\cdot100}{100}=3,65\left(g\right)\\ \Rightarrow m_{HCl\left(pứ\right)}=3,65-0,8=2,85\left(g\right)\\ \Rightarrow n_{HCl\left(pứ\right)}=\dfrac{m}{M}=\dfrac{2,85}{36,5}=0,078\left(mol\right)\)

  \(pthh:M_xO_y+2yHCl\rightarrow xMCl_{\dfrac{2y}{x}}+yH_2O\left(1\right)\)

  Theo \(pthh\left(1\right):n_{M_xO_y}=\dfrac{1}{2y}n_{HCl}=\dfrac{0,078}{2y}=\dfrac{0,039}{y}\)

  \(\Rightarrow M_{M_xO_y}=\dfrac{m}{n}=\dfrac{2,08}{\dfrac{0,039}{y}}=\dfrac{160}{3}y\\ \Rightarrow x\cdot M_M+16y=\dfrac{160}{3}y\\ \Rightarrow M_M=\dfrac{56}{3}\cdot\dfrac{2y}{x}\)

  Vì M là kim loại nên ta có bảng biện luận:

  \(\dfrac{2y}{x}\) \(1\) \(2\) \(3\) \(4\) \(\dfrac{8}{3}\)
  \(M_M\) \(\dfrac{56}{3}\left(g\right)\rightarrow loại\) \(\dfrac{112}{3}\left(g\right)\rightarrow loại\) \(56\left(g\right)\rightarrow Fe\) \(\dfrac{224}{3}\left(g\right)\rightarrow loại\) \(\dfrac{448}{9}\left(g\right)\rightarrow loại\)

  \(\Rightarrow\) M là kim loại \(Fe\left(sắt\right)\)

  \(\Rightarrow\dfrac{2y}{x}=3\\ \Rightarrow\dfrac{y}{x}=\dfrac{3}{2}\\ \Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=2\\y=3\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow M_xO_y=Fe_2O_3\)

  Vậy CTHH cần lập là \(Fe_2O_3\)

  bởi Nguyễn Trang 20/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan