Trắc nghiệm Địa lý Bài 43 Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):