YOMEDIA

Chương 6: Thị Trường Độc Quyền Hoàn Toàn

 • Bài 1: Một số vấn đề cơ bản

  Bài 1: Một số vấn đề cơ bản
 • Bài 2: Phân tích trong ngắn hạn

  Bài 2: Phân tích trong ngắn hạn
 • Bài 3: Phân tích trong dài hạn

  Bài 3: Phân tích trong dài hạn
 • Bài 4: Chiến lược phân biệt giá của doanh nghiệp độc quyền

  Bài 4: Chiến lược phân biệt giá của doanh nghiệp độc quyền
 • Bài 5: Các biện pháp quản lý và điều tiết đối với doanh nghiệp độc quyền

  Bài 5: Các biện pháp quản lý và điều tiết đối với doanh nghiệp độc quyền