YOMEDIA

Chương 5: Học Thuyết Giá Trị Thặng Dư

 • Bài 1: Sự chuyển hóa của tiền thành tư bản

  Bài 1: Sự chuyển hóa của tiền thành tư bản
 • Bài 2: Quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư

  Bài 2: Quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư
 • Bài 3: Tiền công trong chủ nghĩa tư bản

  Bài 3: Tiền công trong chủ nghĩa tư bản
 • Bài 4: Sự chuyển hóa của giá trị thặng dư thành tư bản tích lũy tư bản

  Bài 4: Sự chuyển hóa của giá trị thặng dư thành tư bản tích lũy tư bản
 • Bài 5: Quá trình lưu thông của tư bản và giá trị thặng dư

  Bài 5: Quá trình lưu thông của tư bản và giá trị thặng dư
 • Bài 6: Các hình thái tư bản và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư

  Bài 6: Các hình thái tư bản và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư