YOMEDIA
NONE
 • Read the following passage and choose the item (a, b, c, or d) that best answers each of the questions about it.

   Nowadays, you don’t need to be at home or at the office to use the phone. You can carry a mobile phone in your pocket or keep one in your car. With a mobile phone, anyone who can talk and walk can also phone and walk. You don’t have to look for a pay phone to make a call anymore.

  Now you can take your calls with you everywhere.

  pay phone = public telephone 

  Câu hỏi:

  What is the passage written about?

  • A. the office
  • B. public telephone
  • C. mobile phone
  • D. making a call

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 8564

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON