YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Vì sao nói: sau cách mạng Tháng Tám năm 1945, tình thế cách mạng như ngàn cân treo sợi tóc”? Phân tích chủ trương “kháng chiến kiến quốcc" của Đảng, kết quả, ý nghĩa của chủ trương đó.

  Lời giải tham khảo:

  Hoàn cảnh lịch sử

  • Tình hình thế giới:
   • Uy tín của Liên xô có ánh hưởng sâu rộng đối với giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới.
   • Phong trào giải phóng dân tộc và phong trào dân chủ trên thề giới phát triển mạnh mẽ đã làm lung lay hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc.
  • Tình hình trong nước:
   • Thuận lợi cơ bản
    • Với thắng lợi của cách mạng Tháng Tám nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Đảng ta đã trở thành Đảng lãnh đạo chính quyền trong cả nước.
    • Nhân dân ta có truyền thống yêu nước, truyền thống đấu tranh kiên cường bất khuất chống ngoại xâm. Truyền thống đó càng được phát huy khi nhân dân ta đã thực sự trở thành người làm chủ đât nước, thực sự được hưởng thành quả do cách mạng đem lại, nên có quyết tâm cao độ trong việc xây dựng và bảo vệ chế độ mới.
    • Sau chiến tranh Thế giới thứ II. Chủ nghĩa Xã hội đã trở thành một hệ thống thế giới, phong trào giải phóng dân tộc phát triển trở thành một dòng thác cách mạng; phong trào dân chủ và hoà bình cùng đang vươn lên mạnh mẽ. cơ bản và lâu dài thì tình hình ấy có lợi cho cách mạng Việt Nam.
   • Khó khăn
    • Chính quyền Nhà nước vừa ra đời còn non trẻ chưa được cũng cố vững chắc. Lực lượng vũ trang cách mạng đang trong thời kỳ hình thành, các công cụ bạo lực khác chưa được xây dựng.
    • Nền kinh tế nước ta bị kiệt quệ sau nhiều năm chiến tranh.Tài chính, kho bạc chỉ còn 1,2 triệu đồng Đông Dương (một nữa rách nát), ngân hàng Đông Dương vẫn đang nằm trong tay tư bản Pháp. Bên cạnh đó bọn Tưởng Giới Thạch mang tiền quan kim và quốc tệ sang tiêu ở Việt Nam gây rối loạn thị trường.
    • Văn hoá: 95% dân sổ mù chữ, các tệ nạn xã hội mà chế độ cũ để lại còn nặng nề.
  • Chính trị:
   • Ở miền Bạc (từ vĩ tuyển 16 Đà Nẵng trở ra): Gần 20 vạn quân Tưởng lũ lượt vào miền Bắc. Sau lưng chúng là bọn Việt Quốc. Việt Cách với âm mưu thủ tiêu chính quyền cách mạng, đưa bọn tay sai lập chính quyền bù nhìn và thực hiện chính sách cướp bóc nhân dân Việt Nam.
   • Ở Miền Nam (từ vĩ tuyền 16 trở vào): Trên một vạn quân Anh cùng mượn tiếng là vào tước vữ khí của Nhật, nhưng kỳ thực là chúng mở đường cho thực dân Pháp cướp lại nước ta. Ngày 23/9/ 1945 dưới sự yểm trừ của 2 sư đoàn thiết giáp Anh. Pháp đã nổ súng tấn công Sài Gòn, chính thức xâm lược nước ta lần thứ 2.

  Trên đất nước ta lúc này còn có khoáng 6 vạn quân Nhật đang chờ lệnh giải giáp nhưng một số quân Nhật đà thực hiện lệnh của quân Anh, cầm súng với quân Anh, dọn đường cho quân Pháp. Ở rộng vùng chiếm đóng ở miền Nam. Chưa bao giờ, cùng một lúc cách mạng Việt Nam phải đối phó với nhiều kẻ thù như thời điểm này. Chúng có thể mâu thuẫn với nhau về lợi ích kinh tế nhưng đều thống nhất với nhau trong âm mưu chống cộng sản, thủ tiêu chính quyền cách mạng, xoá bỏ thành qua mà cuộc Cách mạng Tháng Tám vừa giành được.

  Chú trương “Kháng chiến kiến quốc" của Đảng

  Ngày 3/9/1945 trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời. Chủ tịch Hồ Chi Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đã nêu ra 6 việc cấp bách.

  Ngày 25/11/1945, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Chỉ thị "Kháng chiến kiến quốc":

  • Về tính chất cuộc cách mạng.
  • Kẻ thù chính của ta lúc này.
  • Về nhiệm vụ
  • Về biện pháp thực hiện

  Ý nghĩa của chủ trương

  • Giải quyết kịp thời những vấn đề quan trọng về chỉ đạo chiến lược và sách lược cách mạng trong tình thế cách mạng phức tạp, khó khăn.
  • Tư tưởng “kháng chiến kiến quốc" đã phát huy sức mạnh dân tộc, đẩy mạnh kháng chiến, bao vệ và xây dựng chế độ mới.
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA