AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thế nào là văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc? Vai trò của thanh niên đối với việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đâm đà bản sắc dân tộc?

  Lời giải tham khảo:

  Nôi dung khái niệm

  • Tiên tiến là yêu nước và tiến bộ với nội dung cốt lõi là lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhầm mục tiêu tất cả vì con người. Tiên tiến không chỉ về nội dung tư tưởng mà cả trong hình thức biểu hiện, trong các phương tiện chuyên tải nội dung.
  • Bản sắc dân tộc bao gồm những giá trị văn hóa truyền thống bền vững của cộng đồng các dân tộc Việt Nam được vun đắp qua lịch sử hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước. Đó là lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần, đoàn kết ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân - gia đình - làng xã - Tổ quốc, đó là lòng nhân ái, khoan dung, trọng tình nghĩa, đạo lý, là đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động, sự tinh tế trong ứng xử, tính giản dị trong lối sống. Bản sắc dân tộc còn đậm nét cả trong các hình thức biểu hiện mang tính dân tộc độc đáo.
  • Bản sắc dân tộc thể hiện trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội: cách tư duy, cách sống, cách dựng nước, giữ nước, cách sáng tạo trong văn hóa khoa học, văn học nghệ thuật... Nhưng được thể hiện sâu sắc nhất là trong hệ giá trị của dân tộc.
  • Bản sắc dân tộc phát triển theo sự phát triển của thể chế kinh tế, thể chế xã hội và thể chế chinh trị của các quốc gia.
  • Bản sắc dân tộc và tính chất tiên tiến của nền văn hóa phải được thấm đượm trong mọi hoạt động xây dựng, sáng tạo vật chất, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo.

  Vai trò của thanh niên đối với việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

  • Để xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc chúng ta cần chủ trương vừa bảo vệ bản sắc dân tộc, vừa mở rộng giao lưu tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.
  • Bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc phải gắn kết với mở rộng giao lưu quốc tế, tiếp thu chọn lọc những cái hay, cái tiến bộ trong văn hóa các dân tộc khác để bắt kịp sự phát triển của thời dại.
  • Chủ động tham gia hội nhập và giao lưu văn hóa với các quốc gia để xây dựng những giá trị mới của văn hoa Việt Nam đương đại.
  • Xây dựng Việt Nam thành một địa chỉ giao lưu văn hóa khu vực và quốc tế.
  • Giữ gìn bản sắc dân tộc phải đi liền với chống những cái lạc hậu, lỗi thời trong phong tục, tập quán và lề thói cũ.
  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA