AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions

  Câu hỏi:

  The___ of these ancient burial grounds has given them a lot of helpful information about their culture. 

  • A. survive
  • B. survivor
  • C. survival
  • D. survey

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>