RANDOM
 • Câu hỏi:

  Cho 6,2 gam Na2O vào nước. Khối lượng NaOH thu được là bao nhiêu gam?

  • A. 4 gam
  • B. 8 gam
  • C. 23 gam
  • D. 16 gam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Số mol Na2O thu được là: 

  \({n_{N{a_2}O}} = \frac{{{m_{N{a_2}O}}}}{M} = \frac{{6,2}}{{23 \times 2 + 16}} = 0,1(mol)\)

  Theo phương trình hóa học:

  Na2O + H2O → 2NaOH

  1 mol                      2 mol

  0,1 mol →            0,2 mol

  Khối lượng NaOH thu được là:

  \({m_{NaOH}} = {n_{NaOH}}.M = 0,2 \times (23 + 16 + 1) = 8(g)\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA