ADMICRO
VIDEO
 • Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below or substitutes for the underlined word or phrase.

  Câu hỏi:

  Born in Slovakia, she has lived in Switzerland______ many years.

  • A. since
  • B. for
  • C. as
  • D. when

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 13488

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON