AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Anh (chị) hãy trình bày: Quan điểm xây dựng hệ thống chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. 

  Lời giải tham khảo:

  • Một là, kết hợp chặt chẽ ngay từ đầu đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm, đồng thời từng bước đổi mới chính trị.  
  • Hai là, đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị không phải hạ thấp hay thay đổi bản chất của nó, mà là nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. 
  • Ba là, đổi mới hệ thống chính trị một cách toàn diện, đồng bộ, có kế thừa, có bước đi, hình thức và cách làm phù hợp. 
  • Bốn là, đổi mới mối quan hệ giữa các bộ phận cấu thành của hệ thống chính trị với nhau và với xã hội, tạo sự vận động cùng chiều của cả hệ thống để thúc đẩy xã hội phát triển. 
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>