RANDOM

62 câu trắc nghiệm ôn tập HK2 môn Toán 8 năm 2019

Tải về
VIDEO
 
 
YOMEDIA

62 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP HK2 MÔN TOÁN 8

NĂM HỌC 2019 - 2020

Câu 1:Tích các nghiệm của phương trình (4x – 10 )(5x + 24) = 0 là:

                        a) 24                           b)  - 24                                    c) 12                           d) – 12

Câu 2 : Một phương trình bậc nhất một ẩn có mấy nghiệm:

a) Vô nghiệm                        

b) Có vô số nghiệm  

c) Luôn có một nghiệm duy nhất    

d) Có thể vô nghiệm , có thể có một nghiệm duy nhất và cũng có thể có vô số nghiệm.

Câu 3 :Cho x < y , các bất đẳng thức nào sau đây đúng :

a) x – 5 < y – 5          b) – 3x > – 3y            c) 2x – 5 < 2y – 5      d) cả a,b,c đều đúng.

Câu 4 : Số nguyên x lớn nhất thỏa mãn bất phương trình 2,5 + 0,3x < – 0,5 là:

                        a) – 11            b) – 10            c) 11               d) một số khác

Câu 5:  Cho AB = 39dm ; CD = 130cm. tỉ số hai đoạn thẳng AB và CD  là:

                        a)                         b)                         c)                 d) 3

Câu 6: Cho hình lăng trụ đứng đáy tam giác có kích thước 3 cm, 4 cm, 5cm và chiều cao 6 cm.         Thể tích của nó là:

a) 60 cm3                      b) 360 cm3                   c) 36 cm3                   d) một đáp số khác.

Câu 7: Điền vào chỗ trống ( ….)

a) Hình lập phương có cạnh bằng a. Diện tích toàn phần của nó bằng:. . . . . …

b) Hình hộp chữ nhật có ba kích thước lần lượt là3dm, 4dm, 50cm. Thể tích của nó bằng:. . . .

Câu 8: Bất phương trình nào dưới đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn ?

A.  - 5 > 0    B. x+1 < 0            C. 3x + 3y > 0         D. 0.x + 5 < 0

Câu 9: Cho phương trình ( 3x + 2k – 5 ) ( 2x – 1 ) = 0 có một nghiệm x = 1. Vậy k = ? :

A. – 1                          B. 1                             C. 0                             D. 2

Câu 10:  Cho bất phương trrình -  . Phép biến đổi nào dưới đây đúng ?

A.               B.                    C.                      D.

Câu 11 : Tập nghiệm của bất phương trình  5 – 2x  0 là:

A.              B.          C.           D. 

Câu 12: Cho bất phương trình x2 – 2x < 3x . Các giá trị nào sau đây của x  KHÔNG phải là nghiệm ?

A.  x = 1             B.  x = 2                   C.  x = 3                        D.  x = 4                     E.  x = 5       

Câu 13 : Số nguyên x lớn nhất thỏa mãn bất phương trình 5,2 + 0,3 x < - 0,5 là:

A.  –20            B.  x –19         C.  19      D. 20                       E. Một số khác

Câu 14 : Điền vào chỗ trống (……..) kết quả đúng :

a/  Hình hộp chữ nhật có ba kích thước lần luợt là : a2  thể tích của hình hộp là …

b/  Diện tích toàn phần của một hình lập phương là 216 cm2 thì thể tích của nó là …….

Câu15 : Trong các câu sau, câu nào đúng ( Đ ) ? câu nào sai ( S ) ?

a/  Các mặt bên của hình lăng trụ đứng là hình chữ nhật   

b /  Nghiệm của bất phương trình 5 - 3x < ( 4 + 2x ) – 1 là      

Câu 16: Tổng các nghiệm của phương trình  (2x – 5 ) ( 2x – 3 ) = 0  l à :

A. 4                             B. – 4                          C.                           D.  

Câu 17 : Số nghiệm của phương trình x3 +1 = x ( x + 1 ) ,  l à :

                        A. 0                             B .   1                          C.  2                            D.   3

C âu 18 : Có bao nhiêu số nguyên x  thỏa mãn bất phương trình :

            A. 5                             B. 6                             C. 10                           D. 11                           E. 12

Câu 19: Để giá trị của biểu  thức ( n – 10 )2  không lớn hơn giá trị của biểu thức n2 - 100 thì giá trị của n  là :

                        A.        n > 10             B. n < 10                    C.                D. 

Câu 20 : Nếu ABC đồng dạng v ới   theo tỉ  đồng dạng là   và    đồng dạng với   theo tỉ đồng dạng là   thì ABC đồng dạng với  theo tỉ đồng dạng là :

                        A.                           B .                          C.                            D.

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)