ON
ADMICRO

5 Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 8 có đáp án năm 2017

Tải về
VIDEO_3D

Xin giới thiệu đến các em học sinh Bộ đề thi gồm 5 đề thi thử học kì 2 môn Tin học lớp 8. Đề thi có hướng dẫn giải chi tiết tiện cho các em học sinh đối chiếu với kết quả bài làm thử của mình. Đây là tài liệu thực sự hữu ích cho các em học sinh lớp 8 và quý thầy cô giáo bộ môn Tin học tham khảo trong quá trình dạy và học. Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

 
 
YOMEDIA

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017

Môn: Tin học 8

Thời gian làm bài 45 phút

(Gồm: 6 câu trắc nghiệm; 4 câu tự luận)

ĐỀ SỐ 1

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời  em cho là đúng nhất ( mỗi câu 0.5điểm)

Câu 1: Sau khi thực hiện đoạn chương trình sau, giá trị của biến S bằng bao nhiêu:
                 S:=0;
                 For i:=1 to 5 do S:=S+i;
                       A.   20                         B.  15                             C.   10                   

Câu 2:  Cú pháp của câu lệnh While…do là:

A. While < điều kiện > to ;

B. While < điều kiện > to do ;

C. While < điều kiện > do < câu lệnh > ;

Câu 3: Điều kiện cần phải kiểm tra đối với câu lệnh lặp For...do là?

A. Giá trị cuối                  B. Giá trị đầu                    C. Điều kiện

Câu 4: Khi khai báo một biến có kiểu dữ liệu là kiểu mảng, biến đó được gọi là?

A. Biến mảng                  B. Biến đếm                        C. Biến gán        

Câu 5: Biến mảng thường có kiêủ dữ liệu?

A. Số nguyên                 B. Số thực                         C.  Cả a,b

Câu 6:  : Hãy tìm hiểu đoạn chương trình sau đây:

x:= 0; tong:= 0;
While tong <= 29 do
Begin
Tong:= tong + 1;
Writeln (tong);
End;
x:= tong;

Sau khi đọan chương trình trên được thực hiện, giá trị của x bằng bao nhiêu?

A. 30                                     B. 31                                  C. 0

II. PHẦN TỰ LUẬN: (7.0 điểm)

Câu 1:  Các em hãy xác định các câu lệnh sau đây đúng hay sai? (1.5 điểm)

a) For i:=200 to 1 do writeln(‘A’);

b) For i:=1.5 to 20.5 do writeln(‘A’);

c) S:=0;n:=0; While S<=20 do begin n:=n+1;S:=S+n end;

d) var X: array[10..1] of  integer;

e) var X: array[1,5..15,5] of integer;

f) var X: array[1..20] of integer;

Câu 2: Viết cú pháp của câu lệnh lặp For...do, While...do; Và cú pháp khai báo mảng: (1.5 điểm)

Câu 3: Viết chương trình tính tổng 10 số tự nhiên đầu tiên. (2.0 điểm)

Câu 4:  Viết chương trình để tính tổng các số tự nhiên đầu tiên cho đến khi tổng đó bằng 100 thì dừng lại? (2.0 điểm)

……… Hết! ………..

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM ĐỀ SỐ 1:

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời  em cho là đúng nhất (mỗi câu 0.5 điểm)

Câu 1: B ;  Câu 2: C ;    Câu 3: A;   Câu 4: A;   Câu 5: C;   Câu 6: C

II. PHẦN TỰ LUẬN: (7.0 điểm)

Câu 1: Các em hãy xác định các câu lệnh sau đây đúng hay sai? (1.5 điểm)

a) sai   b)sai  c) đúng  d) sai   e) sai   f) đúng

Câu 2: Viết cú pháp của câu lệnh lặp For...do, While...do; Và cú pháp khai báo mảng: (1.5 điểm)

 - Cú pháp của câu lệnh lặp For ... do:

For < biến đếm > := < giá trị đầu > to < giá trị cuối > do < câu lệnh >; 0.5đ

- Cú pháp của câu lệnh lặp while ... do:

while < điều kiện > do < câu lệnh >;                                 0.5đ

- Cú pháp khai báo mảng tên mảng:

array [ < chỉ số đầu > .. < chỉ số cuối > ] of < kiểu dữ liệu >    0.5đ

Câu 3: Viết chương trình tính tổng 10 số tự nhiên đầu tiên. (2.0 điểm)

Program tong;                                                                           0.25 đ

var S,i:integer;                                                                           0.25 đ

 Begin                                                                                        0.25 đ

    S:=0;                                                                                       0.25 đ

     for i:=1 to 10 do S:=S+i;                                                            0.25 đ

            writeln(‘ tong cua 10 so tu nhien dau tien:’,S);                      0.25 đ

              readln                                                                              0.25 đ

    End.                                                                                           0.25 đ

Câu 4:  Viết chương trình để tính tổng các số tự nhiên đầu tiên cho đến khi tổng đó bằng 100 thì dừng lại? (2.0 điểm)

Program tong;                                                                                         0.25 đ

  var S,n:integer;                                                                                   0.25 đ

   Begin                                                                                                  0.25 đ

    S:=0;n:=1;                                                                                          0.25 đ

    While (S<=100) do begin S:=S+n;n:=n+1;end;                                       0.25 đ

                    writeln(‘ tong các so tu nhien dau tien:’,S);                             0.25 đ

                    readln                                                                                  0.25 đ

              end.                                                                                           0.25 đ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017

Môn: Tin học 8

Thời gian làm bài 45 phút

(Gồm: 8 câu trắc nghiệm; 3 câu tự luận)

ĐỀ SỐ 2

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4điểm)

Em hãy khoanh tròn câu trả lời đúng nhất trong các câu hỏi sau:

Câu 1:   Trong các câu lệnh Pascal sau. Câu lệnh nào là hợp lệ:

A. For i:=4 to 1 do writeln(‘Y’);                                      B. For i=1 to 10 do writeln(‘Y’);

C. For i:=1 to 10 do writeln(‘Y’);                                     D. For i to 10 do writeln(‘Y’);                     

Câu 2:  Trong các cánh khai báo biến mảng sau đây, cách khai báo nào là hợp lệ:

A. Var a: array[1,100] of integer;                                   B. Var a: array[1.5..100.5] of integer;

C.  Var a: array[1..100] of integer;                                 D. Var a: array[1.5,100.5] of integer;

Câu 3:  Các cách khai báo biến sau đây, cách khai báo nào là hợp lệ trong Turbo Pascal:

A. Var a= integer;                                     B. Var a: integer;                                                            

C. Var a: array;                                         D. Var : a: integer;  

Câu 4:  Cho câu lệnh Pascal sau: For i:=5 to 20 do writeln(‘Y’);

Số vòng lặp của câu lệnh này là bao nhiêu?

A. 14                   B. 17                 C. 15                   D. 16          

Câu 5:  Cho đoạn chương trình:                  

j:=0;
          For i:=0 to 5 do j:=j+2;

Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên, thì giá trị của biến j bằng bao nhiêu:

 A. 12                   B. 20                   C. 15                   D. 18          

Câu 6:  Trong câu lệnh khai báo biến mảng, phát biểu nào sau đây sai:

A. Chỉ số đầu và chỉ số cuối là hai số nguyên                                          

B. Chỉ số đầu  chỉ số cuối

C. Kiểu dữ liệu có thể là integer hoặc real                                              

D. Chỉ số cuối phải nhỏ hơn hoặc bằng 100

Câu 7: Nhặt thóc ra khỏi gạo đến khi trong gạo không còn thóc:

 A. Lặp với số lần biết trước                                               B. Lặp vô số lần              

C. Lặp với số lần chưa biết trước                                       D. Lặp 10 lần           

Câu 8: Kết quả của phép so sánh: 

A. Có thể có giá trị đúng hoặc giá trị sai                               B. Chỉ có giá trị đúng                   

C. Đồng thời nhận giá trị đúng và giá trị sai                          D. Chỉ có giá trị sai

II. PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)

Câu 1: (1.5 điểm) Dữ liệu kiểu mảng là gì? Hãy nêu cách khai báo biến mảng trong Pascal và các thành phần của nó.

Câu 2: (2.5 điểm)

a) Hãy nêu cú pháp câu lệnh lặp với số lần biết trước. Nêu tác dụng của câu lệnh lặp.

b) Hãy nêu cú pháp và hoạt động câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước.

Câu 3: (2 điểm)  Viết chương trình tính tổng: S = 1+2+3+…+n. Trong đó n là số nguyên nhập từ bàn phím.

……… Hết! ………..

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM ĐỀ SỐ 2:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm – Mỗi câu đúng 0,5 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

C

C

B

D

A

D

C

A

 
II. PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)

CÂU

ĐÁP ÁN

ĐIỂM

Câu 1

(1.5 điểm)

- Dữ liệu kiểu mảng là một tập hợp hữu hạn các phần tử có thứ tự, mọi phần tử đều có cùng một kiểu dữ liệu, gọi là kiểu của phần tử.

* Cách khai báo biến mảng trong Pascal:

Var tên mảng: array [..] of ;

Trong đó:

Chỉ số đầu và chỉ số cuối là hai số nguyên thoả mãn.

Chỉ số đầu  chỉ số cuối và kiểu dữ liệu có thể là integer hoặc real.

0,5

 

 

0,5

 

0,25

0,25

Câu 2

(2.5 điểm)

a)* Cú pháp câu lệnh lặp với số lần biết trước:

        For  := to do ; 

* Tác dụng của câu lệnh lặp:

  - Tiết kiệm thời gian.     

  - Giảm nhẹ công sức viết chương trình.  

b)* Cú pháp câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước:

                     While  <điều kiện> do ;     

* Hoạt động:

- Khi gặp câu lệnh này chương trình sẽ kiểm tra điều kiện.

   + Nếu điều kiện đúng thì câu lệnh sẽ được thực hiện

và quay lại bước 1.  

   + Nếu điều kiện sai thì câu lệnh sẽ bị bỏ qua và lệnh lặp kết thúc.

 

0,5

 

0,25

0,25

 

0,5

 

 

0,5

 

0,5

Câu 3

(2 điểm)

Program Tong;

Uses crt;

Var            S: real;

    n, i: integer;

 

 

0,25

 

Begin

    Clrscr;

    Write(‘Nhap so n =   ‘);

Readln(n);

 

 

0,25

 

S:= 0;

    For i:= 1 to n do S: = S + i;

    Writeln(‘Tong can tim la:   ‘, S:6:2);

    Readln

End.

 

0,5

0,5

 

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây chỉ trích dẫn một số đề trong Bộ đề thi môn Tin học lớp 8 học kì 2 . Để tham khảo đầy đủ và chi tiết hơn, các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập tài khoản trên trang Hoc247.net để có thể tải về trọn bộ phục vụ cho việc ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi năm học 2016 - 2017 quan trọng này.

Các em có thể quan tâm tài liệu tham khảo cùng chuyên mục: Đề cương ôn thi học kì 2 môn Tin học lớp 8 năm 2017

Chúc các em ôn tập thật tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới!

 

 

 

Tài liệu liên quan

 

YOMEDIA
1=>1