Trắc nghiệm các dạng so sánh của tính từ và trạng từ trong tiếng Anh - Comparison

90 phút 7 câu 13 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (7 câu):