RANDOM

Unit 15 lớp 8 Listen - Bài nghe Computers


Bài học Unit 15 Computers phần Listen hướng dẫn các em nghe và hoàn thành sơ đồ còn thiếu thông tin.

ADSENSE
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới

Tóm tắt bài

Unit 15 Lớp 8 Listen Task

 • Copy the flow chart into your exercise book. Then listen and complete it. (Hãy vẽ sơ đồ vào vở bài tập sau đó nghe và hoàn thành nó.)

Unit 15 Listen

 • Guide to answer

​a) Do you have the correct change?

b) Yes.

c) What do you want to drink?

d) Take it.

 • Tapescript Listen Unit 15 Lớp 8

​Computer programmers use flow charts to help people understand how events are sequenced. All the shapes on this chart have a particular meaning. For example, the circles indicate a starting or stopping point, the triangles are questions and the ovals are answers.

This flow chart shows how to get a drink from a machine. It shows that the first step is to find a machine. Next, ask yourself if you have the correct change. When the answer to this question is "yes", ask yourself what you want to drink. For example, lemon soda. Finally, insert the coins and press the button to choose the drink you want. Once the drink you want. Once the drink appears, you may take it from the machine.

 • Phần dịch bài nghe Unit 15 Lớp 8

Các lập trình viên máy tính sử dụng biểu đồ dòng chảy để giúp mọi người hiểu các sự kiện được sắp xếp theo trình tự như thế nào. Tất cả các hình dạng trên biểu đồ này có một ý nghĩa đặc biệt. Ví dụ: vòng tròn cho biết điểm bắt đầu hoặc điểm dừng, hình tam giác là các câu hỏi và các hình bầu dục là câu trả lời.

Biểu đồ này cho thấy làm thế nào để có được một thức uống từ máy. Nó cho thấy rằng bước đầu tiên là tìm một máy. Tiếp theo, tự hỏi mình có phải bạn đã thay đổi chính xác hay không. Khi câu trả lời cho câu hỏi này là "có", hãy tự hỏi mình muốn uống gì. Ví dụ, soda chanh. Cuối cùng, hãy bỏ tiền xu và bấm nút để chọn đồ uống bạn muốn. Khi đó đồ uống bạn muốn sẽ có. Một khi thức uống xuất hiện, bạn có thể lấy nó từ máy.

Hỏi đáp Listen Unit 15 Lớp 8

Trên đây là nội dung bài học Listen Unit 15 Tiếng Anh lớp 8, trong quá trình học và thực hành nghe có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

 • Sử dụng dạng đúng của so sánh tính từ và trạng từ trong những câu sau

  1. She speaks English.......................................................(fluently)

  2. My chair was getting....................................................(uncomfortable)

  3. The man was getting.....................................................(angry)

  4. Peter gets.........................................at the time (selfish)

  5. She seems to be getting..............................................(thin)

  Theo dõi (0)

-- Mod Tiếng Anh 8 HỌC247

 

AMBIENT