ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Unit 13 lớp 8 Listen - Bài nghe Festival


Bài học Listen Unit 13 Tiếng Anh lớp 8 hướng dẫn các em nghe và hoàn thành ghi chú và phần thông tin còn thiếu.

YOMEDIA
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt bài

1. Unit 13 Listen Task 1

Listen to the conversation and fill in the gaps. (Hãy nghe cuộc nói chuyện rồi điền vào chỗ trống.)

The Robinson family are making preparations for Tet.

a) Mrs. Robinson wants ____ to go to the flower market.

b) Mrs. Robinson wants some marigolds because they are _____ at Tet.

c) Mrs. Robinson wants Liz to buy a packet of _______.

d) Mrs. Robinson is asking Mrs. Nga how to ______ spring rolls.

Guide to answer

a. Mr. Robinson

b. traditional

c. dried watermelon seeds

d. make

2. Unit 13 Listen Task 2

Complete the notes. (Hoàn thành thông tin sau.)

Things to do 

Mr. Robinson: ____________

Liz: ______________

Mrs. Robinson: ___________

Guide to answer

Mr. Robinson: go to the flower market and buy some peach blossoms and a bunch of marigolds

Liz: buy a packet of dried watermelon seeds

Mrs.Robinson: ask Mrs. Nga how to make spring rolls

3. Tapescript Listen Unit 13 Lớp 8

Mrs. Robinson: John, I want you to go to the flower market for me, please.

Mr. Robinson: What do I have to buy?

Mrs. Robinson: Some peach blossoms and a bunch of flowers.

Mr. Robinson: What sort of flowers?

Mrs. Robinson: Marigolds, because they are traditional at Tet.

Mr. Robinson: Anything else?

Mrs. Robinson: No, but I need Liz to do a few things.

Liz: What was that, Mom.

Mrs. Robinson: Are you busy?

Liz: No. Do you need something?

Mrs. Robinson: Yes. Go to the market and pick up some candy and one packet of dried watermelon seeds, please.

Liz: Okay. What are you going to do?

Mrs. Robinson: I'm going to Mrs. Nga's. She's going to show me how to make sticky rice balls.

Hỏi đáp Listen Unit 13 Lớp 8

Như vậy các em vừa xem qua hướng dẫn nội dung bài học Listen Unit 13 tiếng Anh lớp 8, trong quá trình học bài và thực hành nghe có điểm nào chưa hiểu các em vui lòng đăng nhập website học247.net và đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng. Chúc các em học tốt!

 

-- Mod Tiếng Anh 8 HỌC247

 

YOMEDIA
1=>1