Trắc nghiệm Unit 14 Tiếng Anh lớp 8 phần Language Focus - Wonders of the world

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Grammar Unit 14 tiếng Anh lớp 8 để củng cố kiến thức ngữ pháp vừa được học. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below or substitutes for the underlined word or phrase.

  Câu 1:

  • A. will send
  • B. will be sent
  • C. will be send
  • D. will be sending
 • Câu 2:

  • A. tomorrow
  • B. the following day
  • C. the previous day
  • D. the day before
 • Câu 3:

  • A. to do
  • B. for doing
  • C. to be done
  • D. be done
 • Câu 4:

  • A. if
  • B. did
  • C. do
  • D. as
 • Câu 5:

  • A. drive
  • B. driving
  • C. to driving
  • D. to drive

Được đề xuất cho bạn