Trắc nghiệm Unit 1 Tiếng Anh lớp 8 phần Vocabulary - My friend

Mời các em làm một số bài tập trắc nghiệm về Từ vựng Unit 1 tiếng Anh lớp 8 nhằm kiểm tra khả năng ghi nhớ từ.

Câu hỏi trắc nghiệm (7 câu):

 • Choose the correct word to complete the sentences

  Câu 1:

  • A. nest
  • B. villa
  • C. orphanage
  • D. hospital
 • Câu 2:

  • A. peace
  • B. peaceful
  • C. noise
  • D. noisy
 • Câu 3:

  • A. social
  • B. society
  • C. socially
  • D. sociable
 • Câu 4:

  • A. difficult
  • B. differ
  • C. different
  • D. difference
 • Câu 5:

  • A. next-to
  • B. next-door
  • C. close
  • D. All are correct
 • Câu 6:

  • A. fun
  • B. pride
  • C. joke
  • D. lie
 • Câu 7:

  • A. reserved
  • B. outgoing
  • C. kind
  • D. generous

Được đề xuất cho bạn