Trắc nghiệm Unit 1 Tiếng Anh lớp 8 phần Language Focus - My friend

Mời các em thực hành trắc nghiệm Language Focus Unit 1 tiếng Anh 8 để kiểm tra kiến thức ngữ pháp vừa học của mình. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (8 câu):

 • Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below or substitutes for the underlined word or phrase. 

  Câu 1:

  • A. get
  • B. got
  • C. getting
  • D. getted
 • Câu 2:

  • A. boil
  • B. boils
  • C. boiled
  • D. is boiling
 • Câu 3:

  • A. beautiful large wooden round
  • B. beautiful large round wooden
  • C. large wooden beautiful round
  • D. round wooden beautiful large
 • Câu 4:

  • A. experienced enough to
  • B. enough experienced to
  • C. experienced enough for
  • D. enough experienced for
 • Câu 5:

  • A. for me
  • B. to me
  • C. for I
  • D. to I
 • Câu 6:

  • A. gladdest
  • B. most glad
  • C. happiest
  • D. most happy
 • Câu 7:

  • A. stay
  • B. to stay
  • C. to staying
  • D. for staying
 • Câu 8:

  • A. in
  • B. at
  • C. on
  • D. from

Được đề xuất cho bạn