Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 62 Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thai

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):