ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài 2: Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của việc học tập môn học


Bài học có nội dung trình bày về các cơ sở phương pháp luận, phương pháp nghiên cứu môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và nêu lên tầm quan trọng của việc học tập môn học này. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài học.

YOMEDIA
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt lý thuyết

1. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu môn học

1.1 Cơ sở phương pháp luận

  • Nghiên cứu môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam phải dựa trên thế giới quan, phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, các quan điểm có ý nghĩa phương pháp luận của Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng.

1.2 Phương pháp nghiên cứu

  • Nghiên cứu môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, trên cơ sở phương pháp luận chung đã nêu trên, đối với mỗi nội dung cụ thể cần phải vận dụng một phương pháp nghiên cứu phù hợp. Trong đó, sử dụng phương pháp lịch sử và phương pháp lôgích lả cơ bản nhất. Ngoài ra, còn phải sử dụng các phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh... thích hợp với từng nội dung của môn học.

2. Ý nghĩa của việc học tập môn học

  • Môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về sự ra đời của Đảng, về đường lối của Đảng trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là đường lối của Đảng trong thời kỳ đổi mới.
  • Học tập môn Đường lôi cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc bồi dưỡng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, định hướng phân đấu theo mục tiêu, lý tưởng và đường lối của Đảng; nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước.
  • Qua học tập môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, sinh viên có cơ sở vận dụng kiến thức chuyên ngành để chủ động, tích cực giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội... theo đường lối, chính sách của Đảng.

 

YOMEDIA
1=>1