ADMICRO
UREKA

Bài tập 2 trang 92 SGK Lịch sử 8

Giải bài 2 tr 92 sách GK Sử lớp 8

Quốc tế cộng sản đã có đóng góp như thế nào cho phong trào cách mạng thế giới năm 1929 - 1943?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Những đóng góp của Quốc tế Cộng sản cho phong trào cách mạng thế giới trong những năm 1919 - 1943 : Trong thời gian tồn tại, Quốc tế Cộng sản đã tiến hành bảy lần đại hội, đề ra đường lối cách mạng đúng đắn cho từng thời kì của cách mạng thế giới.

  • Tại Đại hội II (1920) thông qua Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa, giúp cho nhân dân các nước thuộc địa tìm ra con đường cứu nước, giải phóng dân tộc một cách đúng đắn.
  • Tại Đại hội VII Quốc tế Cộng sản đã chỉ rõ nguy cơ của chủ nghĩa phát xít và kêu gọi các đảng cộng sản tích cực đấu tranh thành lập các mặt trận nhân dân nhằm thống nhất các lực lượng vì mục tiêu chống phát xít, chống chiến tranh.

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 92 SGK Lịch sử 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF