YOMEDIA

Đề thi kết thúc môn Triết học - Đề số 7

60 phút 2 câu 0 lượt thi
RANDOM

Câu hỏi Tự luận (2 câu):

 

  • Câu 1: Mã câu hỏi: 93643

    Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa tất nhiên và ngẫu nhiên? Từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận của nó?

    Xem đáp án
  • Câu 2: Mã câu hỏi: 93644

    Phân tích quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất? Đảng ta đã vận dụng quy luật này như thế nào trong đường lối đổi mới?

    Xem đáp án