AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phân tích quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất? Đảng ta đã vận dụng quy luật này như thế nào trong đường lối đổi mới?

  Lời giải tham khảo:

  Phân tích quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất:

  • Khái niệm phương thức sản xuất: Phương thức sản xuất là cách thức con người thực hiện quá trình sản xuất vật chất ở nhưng giai đoạn lịch sử nhất định của xã hội loài người.
  • Khái niệm lực lượng sản xuất: Lực lượng sản xuất là biểu hiện mối quan hệ giữa con người với tự nhiên trong quá trình sản xuất. Lực lượng sản xuất thể hiện năng lực thực tiễn của con người trong quá trình sản xuất ra của cải vật chất. Lực lượng sản xuất bao gồm người lao động với kỹ năng lao động của họ và tư liệu sản xuất, trước hết là công cụ lao động. Trong quá trình sản xuất, sức lao động của con người và tư liệu sản xuất trước hết là công cụ lao động, kết hợp với nhau tạo thành lực lượng sản xuất. 
  • Khái niệm quan hệ sản xuất: Quan hệ sản xuất là quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất. Quan hệ sản xuất gồm ba mặt: QHSH đối với tư liệu sản xuất, quan hệ về tổ chức và quản lý, quan hệ về phân phối sản phẩm sản xuất ra.

  Quy luật về sự phù hợp:

  • Trình độ của lực lượng sản xuất: Sự vận động và phát triển của lực lượng sản xuất quyết định và làm thay đổi quan hệ sản xuất cho phù hợp với nó.
  • Sự phù hợp là trạng thái mà trong đó quan hệ sản xuất là hình thức phát triển của lực lượng sản xuất, trạng thái đó tất cả các mặt của quan hệ sản xuất tạo địa bàn đầy đủ cho lực lượng sản xuất phát triển.
  • Sự không phù hợp, khi quan hệ sản xuất trở thành xiêng xích của lực lượng sản xuất, kìm hãm lực lượng sản xuất phát triển. Yêu cầu khách quan của sự phát triển lực lượng sản xuất tất yêu dẫn đến thay thế quan hệ sản xuất cũ bằng quan hệ sản xuất mới phù hợp với trình độ phát triển mới của lực lượng sản xuất để thúc đẩy lực lượng sản xuất tiếp tục phát triển. Quy luật này là quy luật phổ biến tác động trong toàn bộ tiến trình lịch sử của nhân loại.

  Sự vận dụng của Đảng ta:

  • Phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo kinh tế thị trường, dưới sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN.
  • Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
  • Thể hiện trong đường lối đối ngoại, trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN. 
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>