YOMEDIA

Chương 2: Môi Trường Marketing Của Doanh Nghiệp

 • Bài 1: Khái quát về hệ thống hoạt động Marketing và môi trường Marketing

  Bài 1: Khái quát về hệ thống hoạt động Marketing và môi trường Marketing
 • Bài 2: Môi trường vĩ mô (Maro - Environment)

  Bài 2: Môi trường vĩ mô (Maro - Environment)
 • Bài 3: Môi trường vi mô (Micro - Environmet)

  Bài 3: Môi trường vi mô (Micro - Environmet)
 • Bài 4: Phân tích ma trận SWOT

  Bài 4: Phân tích ma trận SWOT
ZUNIA9
 

 

AANETWORK
OFF