• Câu hỏi:

  Số phần tử trong khai báo dưới đây là bao nhiêu?

            Var tuoi : array[12..80] of integer;

  • A. 80
  • B. 70
  • C. 69
  • D. 68

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Số phần tử = chỉ số cuối - chỉ số đầu + 1 = 80 - 12 + 1 = 69.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC