AMBIENT
 • Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below or substitutes for the underlined word or phrase.

  Câu hỏi:

  Presents______ in colored paper and put under the Christmas tree.

  • A. are wrapped
  • B. are wrap
  • C. are wraped
  • D. are wrapping

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>