YOMEDIA
 • Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below or substitutes for the underlined word or phrase.

  Câu hỏi:

  Our team won the game because we played very_____

  • A. good
  • B. well
  • C. goody
  • D. better

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 13208

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA