• Câu hỏi:

  Chức năng của hệ tuần hoàn là

  • A. Vận chuyển chất dinh dưỡng và ôxi đến tế bào
  • B. Vận chuyển các chất thải và khí cacbonic đến các cơ quan bài tiết 
  • C. Vận chuyển khí ôxi từ tế bào về tim, đến phổi thải ra ngoài
  • D. Cả A và B đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC