Trắc nghiệm Thì quá khứ tiếp diễn trong tiếng Anh - The past continuous tense

90 phút 5 câu 6 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):