Trắc nghiệm Unit 3 Tiếng Anh lớp 8 phần Language Focus - At home

Để củng cố kiến thức ngữ pháp vừa học, mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Language Focus Unit 3 tiếng Anh lớp 8. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 • Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below or substitutes for the underlined word or phrase.

  Câu 1:

  • A. theyself
  • B. theyselves
  • C. themselves
  • D. themself
 • Câu 2:

  • A. mustn’t
  • B. don’t have to
  • C. shouldn’t to
  • D. needn’t to
 • Câu 3:

  • A. mustn’t
  • B. have to
  • C. doesn’t have to
  • D. must
 • Câu 4:

  • A. When
  • B. Why
  • C. What
  • D. Who
 • Câu 5:

  • A. he
  • B. herself
  • C. himself
  • D. hisself
 • Câu 6:

  • A. have to
  • B. must
  • C. don’t have to
  • D. must not
 • Câu 7:

  • A. we
  • B. our
  • C. ourself
  • D. ourselves
 • Câu 8:

  • A. Should
  • B. Ought
  • C. Ought to
  • D. Have to
 • Câu 9:

  • A. should
  • B. ought
  • C. could
  • D. must
 • Câu 10:

  • A. must
  • B. should
  • C. have
  • D. ought

Được đề xuất cho bạn